Login:
Hasło:
Rejestracja
GIEŁDOWE.PL
Tu jeste? GIEŁDOWE.PL > Co nowego?

   Strona główna

   Co nowego?

   O serwisie

   Zalety

   Pomoc

   Pomoc - FAQ

   O nas - my

   O nas - Wy

   Zasady korzystania

   Przykłady

   Praca

   Kontakt


Giełdowe:

   Wyceny DCF

   Wyceny porówn.

   Analiza finansowa

   Portfele

   Emisje pierwotne

   Splity/Prawa Poboru


Teoria:

   Analiza fundamen.

   Analiza techniczna

   Słowniczek

   Zasady działania


Mój profil:

   Zmiana hasła

   Zmiana e-mail

   Nie dostałem hasła

   Zapomniałem hasła

   Moje abonamenty

   Dodaj abonament


Ankieta
Jaki nowy dział najchętniej widziałabyś/widziałbyś na naszym portalu?
 
Dział związany z rynkiem FOREX?
Dział związany z analizą techniczną?
Dział z najnowszymi informacjami ze świata finansów?
Dział interaktywny-webinary, forum dyskusyjne?
Żaden z powyższych mnie nie interesuje.
 
Na tej stronie prezentujemy nowe funkcjonalności i usprawnienia serwisu giełdowe.pl.

Na dole strony, w osobnej tabeli, przedstawiamy też niektóre z najbliższych planów rozwoju serwisu.

Cały czas rozwijamy serwis, zatem zapraszamy do regularnego odwiedzania tej strony.

Państwa sugestie dotyczące dalszego rozwoju nowych funkcjonalności i zawartości serwisu giełdowe.pl pomogą nam rozwijać serwis zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

05.10.2018 Nowe wyceny
Na portalu zaktualizowano wyceny spółek z uwzględnieniem wszystkich danych finansowych opublikowanych do 05.10.2018. Sprawdź już teraz w wycenach: "DCF" i "Porównawczej" oraz w "Analizie Finansowej" - giełdowe.pl
16.04.2018 Najnowsze wyceny spółek.
Najnowsze wyceny spółek (na podstawie danych z IV kwartału 2017) są już dostępne.
10.05.2017 Nowe wyceny po wynikach IV kwartału 2016

Nowe wyceny za IV kwartał 2016 już zostały wprowadzone. Wartości zostały zaktualizowane o nowe dane ze spółek oraz aktualizację danych branżowych (również z rynku amerykańskiego).

12.01.2017 Aktualizacja wycen

Na portalu znajdują się wyceny już ponad 240 spółek z uwzględnieniem danych za 3Q2016.

06.12.2016 Nowe wyceny IIIQ 2016

Najaktualniejsze wyceny spółek (na podstawie danych z III kwartału 2016) są dostępne w poszczególnych działach. Warto sprawdzić np wyceny następujących spółek: Asseco Poland S.A., JSW S.A., Tauron S.A., KGHM S.A. oraz CCC S.A.

08.09.2016 Wyceny uwzględniające 2Q 2016

Najnowsze wyceny spółek (na podstawie danych z II kwartału 2016) są już dostępne w serwisie; m. in. wyceny spółek: PKN Orlen, KGHM oraz Tauron.

31.03.2016 Aktualizacja wycen

Najaktualniejsze wyceny spó³ek (na podstawie danych z IV kwarta³u 2015) s± dostêpne w poszczególnych dzia³ach. Warto sprawdziæ np wyceny nastêpuj±cych spó³ek: Cyfrowy Polsat S.A., GPW S.A., LW Bogdanka S.A., KGHM S.A.

06.03.2016 Nowe wyceny

Na portalu znajduj± siê nowe wyceny spó³ek z uwzglêdnieniem danych finansowych za IV kwarta³ 2015 roku.

07.12.2015 Wyceny uwzglêdniaj±ce 3Q 2015

Najaktualniejsze wyceny spó³ek (na podstawie danych z III kwarta³u 2015) s± dostêpne w poszczególnych dzia³ach, miêdzy innymi wycena spó³ek KGHM i PKN Orlen.

16.09.2015 Nowe wyceny

Najnowsze wyceny spó³ek (na podstawie danych z II kwarta³u 2015) s± ju¿ dostêpne w serwisie; m. in. wyceny spó³ek: PKN Orlen, KGHM oraz LW Bogdanka.

17.06.2015 Nowe wyceny

Najaktualniejsze wyceny spó³ek (na podstawie danych z I kwarta³u 2015) s± dostêpne w poszczególnych dzia³ach, miêdzy innymi wycena spó³ek PKN Orlen i KGHM.

11.03.2015 Kolejne portfele inwestycyjne

Nowe portfele inwestycyjne zosta³y udostêpnione w dziale "Portfele". Dodano: portfel spó³ek wychodz±cych ze strat, portfel spó³ek niskiej rentowno¶ci oraz portfel WFG.

09.03.2015 Nowe wyceny

Najnowsze wyceny spó³ek (na podstawie danych z IV kwarta³u 2014) s± ju¿ dostêpne.

19.02.2015 Nowe portfele inwestycyjne!

W dziale "Portfele" znajduj± siê 3 nowe portfele inwestycyjne: portfel spó³ek rosn±cych i zwiêkszaj±cych zyski, portfel spó³ek rentownych oraz portfel spó³ek dynamicznych o dobrych podstawach fundamentalnych.

01.09.2014 Nowe wyceny

Najaktualniejsze wyceny spó³ek (na podstawie danych z 2 kwarta³u 2014) s± dostêpne w poszczególnych dzia³ach.

08.04.2014 Nowe wyceny

Najaktualniejsze wyceny spó³ek (na podstawie danych z IV kwarta³u 2013) s± dostêpne w poszczególnych dzia³ach, miêdzy innymi wycena spó³ek KGHM i PKN Orlen.

26.11.2013 Nowe wyceny

Najaktualniejsze wyceny spó³ek (na podstawie danych z III kwarta³u 2013) s± dostêpne w poszczególnych dzia³ach.

25.11.2013 Najnowsze wyceny spó³ek

Na portalu znajduj± siê nowe wyceny spó³ek z uwzglêdnieniem danych finansowych za III kwarta³ 2013 roku.

29.10.2009 Nowe modu³y

W zwi±zku z koñcz±cym siê okresem próbnym nowych modu³ów (analiza finansowa, wyceny porównawcze) zostaj± one objête op³at± abonamentow±. Jednocze¶nie informujemy, ¿e dla pierwszych 1000 osób przewidzieli¶my promocyjn± cenê abonamentu za roczny dostêp do serwisu.

29.10.2008 Portfele

Po d³u¿szej przerwie ponownie uruchamiamy ulepszony dzia³ 'Portfele'. Tymczasowo, wszystkie otwarte portfele s± w wersji beta. Przeprowadzili¶my wiele testów, jednak wci±¿ istnieje mo¿liwo¶æ pojawienia siê b³êdów w dzia³aniu modu³u.

21.01.2008 Polemika

Z dniem dzisiejszym wprowadzamy na portal nowy dzia³ o nazwie Polemika. Celem tego dzia³u jest porównanie fragmentu wypowiedzi, wbranej przez gie³dowe.pl, którego¶ z analityków rynku do naszej opinii na ten temat.

6.12.2007 Tabela wycen

Postanowili¶my w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu premiowaæ u¿ytkowników, którzy wykupili abonament. W zwi±zku z tym tabela wycen nie jest ju¿ dostêpna dla tylko zarejestrowanych u¿ytkowników. Aby j± zobaczyæ nale¿y wykupiæ abonament WYA llub FUL. Ceny abonamentów nie wzrastaj±. Wszyscy, którzy ju¿ wcze¶niej wykupili abonament maj± dostêp równie¿ do tabeli.

13.11.2006 Chcesz zmieniæ swój adres email?

Od dzi¶ u¿ytkownicy bêd± mogli zmieniæ swój adres email, który podali podczas rejestracji. Bêdzie to mia³o znaczenie szczególnie dla osób, które bêd± chcia³y otrzymywaæ alerty emailem, a których dotychczasowy adres email (podany przy rejestracji) siê zdezaktualizuje.

25.07.2006 Komentarz dzienny

Wzbogacili¶my serwis o codzienne komentarze sytuacji na warszawskim parkiecie. Po zakoñczonej sesji bêdziemy przedstawiaæ krótk± analizê tego co sie wydarzy³o na GPW.

20.06.2006 Analiza finansowa

Wzbogacili¶my serwis o nowy, pierwszy dzia³ modu³u Analizy fundamentalnej ‘Analiza finansowa’, która oparta jest o rozmaite wska¼niki rynkowe, rentowno¶ci, dynamiki, a tak¿e o autorski wska¼nik WFG. W najbli¿szym czasie modu³ zostanie wzbogacony o dodatkowe dwa dzia³y.

21.03.2006 Nowy dzia³ - Analizy fundamentalne

20 marca wprowadzili¶my nowy dzia³ "Analizy fundamentalne". Bêdziemy prezentowaæ w nim gruntowne analizy wybranych spó³ek przedstawianych równie¿ na ³amach "Pulsu Biznesu".

17.03.2006 Zmiana reprezentacji graficznej rekomendacji

Zmienili¶my reprezentacjê graficzn± rekomendacji dla analizowanych spó³ek. Zmniejszony zosta³ zakres procentowy po którym zmienia siê ilo¶æ przedstawianych strza³ek aby wiêcej spó³ek otrzymywa³o zdecydowane rekomendacje. Zmiana graficzna w ¿aden sposób nie zmienia warto¶ci wyceny spó³ek (warto¶æ DCF zmieniana jest wraz z aktualizacjami wycen spó³ek).

23.09.2019 Nowe dane finansowe i wyceny
W najbliższym czasie zaktualizujemy wyceny na podstawie nowych danych finansowych. Jeżeli jakieś spółki są szczególnie interesujące to poprosimy o taką informację emailem.
16.02.2006 Prognozy

Wzbogacili¶my nasz serwis o nowy dzia³ 'Prognozy'. Bêdziemy w nim publikowaæ analizê bie¿±cego miesi±ca i nasze prognozy na nastêpny miesi±c. W nowym dziale znajd± siê równie¿ opisy perspektywicznych bran¿ oraz opracowania, które sygnalizuj± interesuj±ce dla inwestorów tematy.

13.01.2006 Pomoc - FAQ

By u³atwiæ u¿ytkownikom korzystanie z portalu rozszerzyli¶my ' Pomoc' o najczê¶ciej zadawane pytania. 'Pomoc – FAQ' dostêpna jest na osobnej stronie. Zachêcamy do korzystania, w razie w±tpliwo¶ci prosimy zwracaæ siê do nas z pytaniami, bêdziemy rozszerzaæ tê czê¶æ portalu.

13.12.2005 Analizy bran¿ w opiniach

Dzia³ "Analizy bran¿" zosta³ w ca³o¶ci przeniesiony do "Opinie - FORUM". Zmiana ta umo¿liwia u¿ytkownikom portalu zapoznanie siê ze wszystkimi przeprowadzonymi dotychczas analizami bran¿owymi. Zapraszamy równie¿ do prezentowania w³asnych opinii i komentarzy na temat bran¿.

12.10.2005 Analizy techniczne

Wprowadzili¶my nowy dzia³ "Analizy techniczne", który bêdzie funkcjonowa³ jako przydatne narzêdzie do okre¶lenia odpowiedniego momentu zakupu lub sprzeda¿y danej spó³ki. Publikowane przez nas analizy techniczne oparte s± o dwa niezale¿ne wska¼niki oraz wzbogacone o zrozumia³e i obszerne podsumowanie, dziêki czemu przeznaczone s± zarówno dla inwestorów zaawansowanych, jak i dla tych dopiero zaczynaj±cych swoj± przygodê z Gie³d±.

05.09.2005 Analizy bran¿

Ka¿dy abonament, zarówno nowo zamówiony, jak i istniej±cy, zosta³ bezp³atnie wzbogacony o dostêp do dzia³u 'Analizy bran¿'. Zmiana ta wi±¿e siê z faktem, ¿e dnia 1 grudnia 2005 roku 'Analizy bran¿' przestan± istnieæ jako osobny dzia³. Wzbogac± natomiast now± funkcjonalno¶æ 'Opinii gie³dowych' polegaj±c± na mo¿liwo¶ci dodawania wypowiedzi dotycz±cych stanu oraz perspektyw poszczególnych bran¿ (portal gie³dowe.pl bêdzie równie¿ aktywnym uczestnikiem nowego obszaru forum).

04.07.2005 Opinie gie³dowe

Pod±¿aj±c za sugestiami u¿ytkowników naszego portalu rozszerzyli¶my mo¿liwo¶ci Opinii gie³dowych o dodawanie wypowiedzi na temat inwestycji w Narodowe Fundusze Inwestycyjne.

Zachêcamy do umieszczania swoich opinii.

25.03.2005 Analizy bran¿

Wprowadzili¶my now±, jednolit± i usystematyzowan± chronologicznie strukturê 'Analiz bran¿'. Nowe analizy bêd± bardziej szczegó³owe, bêd± zawiera³y zdecydowanie wiêcej informacji oraz bêd± kwartalnie aktualizowane.

21.01.2005 Rozbudowa zawarto¶ci opisu emisji pierwotnych

Rozbudowali¶my strukturê opisu emisji pierwotnych. Planujemy, aby dzia³ emisje pierwotne sta³ siê centrum informacji dla inwestorów u³atwiaj±cym podejmowanie decyzji co do zakupy akcji danych spó³ek w ofercie publicznej.

17.03.2004 Opinie gie³dowe

Wprowadzili¶my nowy dzia³ 'Opinie gie³dowe', gdzie u¿ytkownicy maj± mo¿liwo¶æ wymieniania swoich pogl±dów na temat inwestycji w spó³ki gie³dowe. Dodatkowo unikalny podzia³ na kategorie oraz moderacja zapewni± przejrzysto¶æ oraz wysoki poziom publikowanych wypowiedzi u¿ytkowników.

14.10.2004 Nowy dzia³: 'Wydarzenia'

W dziale tym opisujemy wszelkie wydarzenia (m.in. konferencje, seminaria, artyku³y w prasie, wywiady w telewizji), w które zaanga¿owany jest, lub które dotycz± portalu gie³dowe.pl.


Plany rozwoju:

Najnowsze wyceny spółek (na podstawie danych z IV kwartału 2017 i danych za cały rok 2017) są już dostępne.
Najnowsze wyceny spółek (na podstawie danych z IV kwartału 2017 i danych za cały rok 2017) są już dostępne.
Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA
Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA