Login:
Hasło:
Rejestracja
GIEŁDOWE.PL
Tu jeste? GIEŁDOWE.PL > Przykład > Emisja pierwotna spółki Opoczno

   Strona główna

   Co nowego?

   O serwisie

   Zalety

   Pomoc

   Pomoc - FAQ

   O nas - my

   O nas - Wy

   Zasady korzystania

   Przykłady

   Praca

   Kontakt


Giełdowe:

   Wyceny DCF

   Wyceny porówn.

   Analiza finansowa

   Portfele

   Emisje pierwotne

   Splity/Prawa Poboru


Teoria:

   Analiza fundamen.

   Analiza techniczna

   Słowniczek

   Zasady działania


Mój profil:

   Zmiana hasła

   Zmiana e-mail

   Nie dostałem hasła

   Zapomniałem hasła

   Moje abonamenty

   Dodaj abonament


Ankieta
Jaki nowy dział najchętniej widziałabyś/widziałbyś na naszym portalu?
 
Dział związany z rynkiem FOREX?
Dział związany z analizą techniczną?
Dział z najnowszymi informacjami ze świata finansów?
Dział interaktywny-webinary, forum dyskusyjne?
Żaden z powyższych mnie nie interesuje.
 
Spółka

OPC: Opoczno SA

Profil działalności

Opoczno jest producentem płytek ceramicznych (gresy, płytki ścienne, płytki podłogowe, dekoracje ceramiczne) przeznaczonych do pomieszczeń domowych oraz budynków użyteczności publicznej. W swojej ofercie posiada ponad 1000 różnych wzorów płytek i dekoracji ceramicznych. Sprzedaż realizowana jest pod trzema markami: Opoczno, Primacer oraz GresTeQ. Spółka jest liderem rynku płytek ceramicznych w Polsce (w 2004 roku udział spółki w ogólnej ilości sprzedanych płytek ceramicznych wyniósł 26%). Opoczno posiada 180 partnerów handlowych w Polsce oraz około 100 partnerów zagranicznych. Spółka realizuje krajową sprzedaż swoich produktów poprzez rozwiniętą sieć dystrybucji liczącą 1500 punktów handlowych.

Historia działalności

W 1883 roku w Opocznie powstała trzyosobowa spółka o nazwie „Firma Dziewulski i Bracia Lange”. Początkowo spółka zajmowała się wytwarzaniem cegły czerwonej i innych wyrobów ceramicznych, lecz zmieniono profil działalności na produkcje płytek kamionkowych do wykładania podłóg. W 1913 firma z Opoczna została przekształcona w spółkę akcyjną. W latach 1931 - 1945 spółka funkcjonowała pod nazwą „Towarzystwo Zakładów Ceramicznych Dziewulski i Lange”. Po okresie wojennym rozpoczął się proces nacjonalizacji i spółka została podporządkowana Tymczasowemu Zarządowi Państwowemu. Nazwa uległa zmianie na „Fabryka Wyrobów Terakotowych OPOCZNO”. Dnia 14 marca 1950 roku spółka uległa ostatecznemu znacjonalizowaniu i stała się przedsiębiorstwem państwowym o nazwie „Opoczyńskie Zakłady Płytek Kamionkowych”. Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój spółki, wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych oraz budowę i modernizację zakładów produkcyjnych (w latach 80-tych spółka posiadała już 4 zakłady). Po wielu zmianach administracyjnych firma 29 października 1998 roku z przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Zespół Zakładów Płytek Ceramicznych “Opoczno” została przekształcona w spółkę akcyjną Skarbu Państwa Opoczno S.A. W 2000 roku rozpoczął się proces prywatyzacji. Spółka Credit Suisse First Boston Ceramic Partners nabyła 50,2% akcji Opoczna. Zakończenie prywatyzacji miało miejsce w 2004 roku, a spółka Credit Suisse First Boston Ceramic Partners zwiększyła swój udział w kapitale akcyjnym Opoczna do 98,8%.

Branża

Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółową analizą branży (link nieaktywny, przykładowa analiza branży dostępna jest na stronie Przykłady).

Akcjonariat oraz
oferta publiczna

Struktura akcjonariatu Opoczno S.A. przed ofertą publiczną to 16 450 000 akcji w tym:

 • Credit Suisse First Boston Ceramic Partners właściciel 98,8% akcji

Sprzedaż 8 290 290 akcji w tym:

 • sprzedaż 8 290 290 akcji przez Credit Suisse First Boston Ceramic Partners

Oferta:

 • transza inwestorów indywidualnych: 1 380 290 akcji
 • transza krajowych inwestorów instytucjonalnych: 2 765 000 akcji
 • transza zagranicznych inwestorów instytucjonalnych: 4 145 000 akcji

Dodatkowo 7 965 181 akcji tworzy Pulę Dodatkową, z której akcję mogą być przydzielone w całości lub części do każdej z transz.

W ramach warunkowego podwyższenia kapitału na potrzeby Programu Motywacyjnego zostanie zaoferowanych 304 000 akcji nowej emisji (do 152 000 akcji serii C oraz do 152 000 akcji serii D). Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosić będzie 62 zł, natomiast cena emisyjna akcji serii D będzie równa 68,20 zł.

Cele emisji

Spółka w ofercie publicznej nie będzie przeprowadzała nowej emisji akcji, a jedynie sprzedawane będą istniejące papiery należące do spółki Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (spółka należy do funduszy zarządzanych przez CSFB Private Equity oraz Enterprise Investors). Jako cel oferty publicznej można uznać realizację zysków przez fundusze. Jedynie emisja 304 000 akcji serii C i D, przeznaczonych dla pięciu kluczowych pracowników kadry zarządzającej posiadających imienne obligacje serii A i B, ma na celu realizację Programu Motywacyjnego.

Cena emisyjna

55 zł (zakres 54,70 - 69,90 zł)

Nasza wycena

52,44 zł

Analiza SWOT

Silne strony:

 • dominująca pozycja na rynku

  Spółka w 2004 roku wyprodukowała 16,4 mln m2 płytek ceramicznych, co przekłada się na 26% udział w polskim rynku płytek ceramicznych (w ujęciu ilościowym).

 • bardzo dobra znajomość rynku

  Spółka jest od ponad 120 lat obecna w branży płytek ceramicznych.

 • rozpoznawalna marka płytek ceramicznych

  Marka Opoczno jest najbardziej znaną marką na polskim rynku cechującą się 62% spontaniczną rozpoznawalnością wśród krajowych klientów. Dla porównania rozpoznawalność marki producenta znajdującego się na drugiej pozycji wynosi 5%.

 • zdywersyfikowana liczba odbiorców
 • dobrze rozwinięta sieć dystrybucji

  Spółka realizuje sprzedaż poprzez około 120 hurtowni dostarczających produkty do około 2200 specjalistycznych punktów sprzedaży. Spółka współpracuje także z sześcioma sieciami supermarketów obejmujących około 150 placówek handlowych.

 • wykwalifikowana kadra kierownicza oraz personel inżynieryjny
 • przeprowadzone procesy restrukturyzacyjne

  Restrukturyzacja, która była przeprowadzona w latach 2001 - 2004, pochłonęła 203,1 mln zł. Dzięki restrukturyzacji spółka obniżyła jednostkowe koszty produkcji w 2004 o 17,1% w porównaniu z rokiem 2002. Dodatkowo inwestycje związane z restrukturyzacją (inwestycje zostaną zakończone do połowy 2005 roku) zagwarantują spółce zdolności produkcyjne, które będą w stanie zaspokoić prognozowany popyt na wyroby Opoczna do 2008 roku.

 • nowoczesny system informatyczny (aplikacja SAP ERP)
 • prace badawczo-rozwojowe

  Spółka prowadzi prace badawczo - rozwojowe mające na celu optymalizację procesu produkcji. Badania prowadzone są przez wewnętrzny zespół ds. badań i rozwoju oraz przy współpracy z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie.

 • wysoki poziom technologii i infrastruktury produkcyjnej, odpowiadający standardom czołowych producentów europejskich (w tym, ustanawiających światowe standardy, producentów hiszpańskich i włoskich)

Słabe strony:

 • sezonowość sprzedaży

  Największa wartość przychodów realizowana jest w okresie letnim oraz na początku jesieni.

 • uzależnienie od dostawcy gazu ziemnego

  Jedynym dostawcą gazu ziemnego, wykorzystywanego w piecach do wypalania płytek, jest spółka PGNiG. Jednak należy zauważyć, że udział PGNiG w całości kosztów działalności operacyjnej Opoczna nie przekracza 10%.

Szanse:

 • optymistyczne prognozy dla branży budowlanej

  Koniunktura w segmencie płytek ceramicznych uzależniona jest od liczby nowo oddawanych obiektów budowlanych oraz prac remontowo-modernizacyjnych. Więcej informacji o rynku budowlanym w rubryce Branża.

 • przejęcie litewskiej spółki Dvarčionių Ceramika

  Dnia 4 marca 2005 roku Opoczno kupiło 60,25% udziałów w spółce Dvarčionių Ceramika za kwotę 11,5 mln LTL (13,7 mln zł). Litewska spółka jest wiodącym producentem płytek ceramicznych w Krajach Bałtyckich z potencjałem produkcyjnym sięgającym 3 mln m2 płytek rocznie. Przejęcie spółki Dvarčionių Ceramika będzie miało pozytywny wpływ na działalność Opoczna w postaci rozbudowy sieci dystrybucji, wzbogacenia oferowanego asortymentu oraz zwiększenia mocy produkcyjnych.

 • rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych

  Spółka uważa, że istnieje możliwość zwiększania sprzedaży na rynkach krajów Europy Wschodniej (zwłaszcza Rosja i Ukraina) oraz Europy Zachodniej (głównie Niemcy). Według szacunków spółki zużycie płytek ceramicznych w Rosji wynosi około 0,7 m2 na jednego mieszkańca, a na Ukrainie wskaźnik ten sięga 0,5 m2. Dla porównania w Polsce zużywa się 1,7 m2 na jednego mieszkańca. Prognozy spółki mówią także o możliwości większej sprzedaży na rynku niemieckim, dzięki wysokiej jakości produktów oferowanych po niższych cenach.

Zagrożenia:

 • umacniająca się pozycja sieci supermarketów budowlanych

  Sieci supermarketów budowlanych stają się coraz bardziej znaczącym kanałem dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce. Udział tego kanału dystrybucji w sprzedaży spółki w pierwszym kwartale 2005 roku wyniósł 22% (w 2004 roku 20,7%). Dalsza, umacniająca się pozycja supermarketów budowlanych może wiązać się z wywieraniem presji na Opoczno, dotyczącej korzystniejszych warunków dostaw, upustów cenowych czy dłuższych terminów płatności. Takie działania supermarketów mogą oznaczać dla spółki wzrost kosztów i zapotrzebowania na kapitał obrotowy, a co za tym idzie, negatywnie przełożyć się na wyniki finansowe Opoczna.

 • wahania kursowe

  Udział eksportu w ogólnych przychodach spółki wyniósł w pierwszym kwartale 2005 roku 24% (w 2004 roku 17,1%, eksport denominowany był głównie w USD). Opoczno sukcesywnie powiększa przychody ze sprzedaży eksportowej, które w 2002 roku wynosiły 35 mln zł, a w 2004 już 71,6 mln zł. Umacnianie się polskiej waluty może negatywnie odbijać się na wynikach finansowych osiąganych z rosnącego eksportu, a co za tym idzie na ogólnych wynikach spółki. Jednak z drugiej strony spółka importuje surowce, głównie z Hiszpanii i Włoch, a udział wartościowy w ogólnych kosztach zakupu surowców w 2004 roku wyniósł 39,3% (denominowany w Euro).

 • zmiany w wymogach dotyczących ochrony środowiska

  Działalność spółki podlega wielu regulacjom z zakresu ochrony środowiska. Nie przystosowanie się spółki do zmian wynikających z obowiązku dostosowania prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej lub naruszenie istniejących regulacji może skutkować nałożeniem na Opoczno kar finansowych, lub nawet czasowym zawieszeniem działalności spółki.

 • rosnąca konkurencja na rynku płytek ceramicznych w Polsce

  W ostatnich latach rozbudowa mocy produkcyjnych przez krajowych producentów była większa niż dynamika popytu krajowego na wyroby ceramiczne. Skutkowało to wzrostem eksportu oraz wzrostem presji cenowej w polskim segmencie płytek ceramicznych. Dalsze plany inwestycyjne polskich producentów wpłyną na jeszcze większy poziom konkurencji. Dodatkowo, po akcesji Polski w struktury UE, krajowy rynek stał się bardziej atrakcyjny dla zagranicznych producentów płytek ceramicznych (zwłaszcza dla producentów hiszpańskich i włoskich).

Obecne i prognozowane
przez giełdowe.pl
wyniki finansowe

Aktualna i prognozowana przez giełdowe.pl kondycja finansowa spółki (kliknij tutaj)

Główne założenia:

 • progresja przychodów ze sprzedaży
  • historyczne (lata 2002-2004 oraz 4 ostatnie kwartały): 8%
  • początkowy okres (rok 2005): 6,71%
  • docelowo (rok 2009): 2,7%
 • marża operacyjna netto (uwzględnia zysk operacyjny pomniejszony o 19% stopę podatkową)
  • obecna (rok 2004): 13,24%
  • początkowy okres (rok 2005): 13,24%
  • docelowo (rok 2009): 13,26%
 • zdyskontowane wolne przepływy pieniężne w okresie szczegółowej prognozy (w latach 2005-2009): 203 mln zł
 • zdyskontowana wartość rezydualna (po roku 2009): 651 mln zł
 • łączna wartość kapitałów własnych po uwzględnieniu zadłużenia i wielkości środków pieniężnych, którymi dysponuje spółka: 863 mln zł
Uzasadnienie wyceny

Przeprowadzona przez nas wycena metodą DCF określa wartość kapitału własnego Opoczna na poziomie 863 mln zł lub 52,44 zł na akcję. Wycena taka wskazuje na brak potencjału zysku z tej inwestycji (również przy cenie emisyjnej z dolnej granicy zakresu cenowego).

Spółka Opoczno jest w okresie stabilnego rozwoju. Dotychczasowe wyniki finansowe wskazują jednak na niewielki potencjał spółki w zakresie wzrostu przychodów, a w powiązaniu z oczekiwanym utrzymaniem dotychczasowych marż umożliwią w przyszłości generowanie stabilnych wolnych przepływów gotówkowych. Oczekujemy, że w związku z nasilającą się konkurencją spółka będzie musiała aktywnie zabiegać o utrzymanie obecnych marż operacyjnych, a stopa wzrostu przychodów ulegnie wyraźnemu zahamowaniu. Uwzględniając powyższe fakty proponowana przez oferującego cena wydaje się nieznacznie zawyżona. Wartość spółki jest generowana zarówno w okresie „do nieskończoności” - wartość rezydualna wynosi 651 mln zł, jak też w okresie szczegółowej prognozy (spółka generuje w tym okresie 203 mln zł wolnych przepływów pieniężnych). Taka struktura wartości wskazuje na średnie ryzyko wyceny, ponieważ dla całkowitej wartości Opoczna większe znaczenie mają odległe prognozy finansowe, ale znaczące są również przepływy generowane w okresie szczegółowej prognozy.

Podmioty wprowadzające
i sprzedające

Podmiotem oferującym jest Dom Maklerski Banku Handlowego SA

Podmioty sprzedające:

 • Dom Maklerski Banku Handlowego SA
 • Dom Maklerski BZ WBK SA
 • Centralny Dom Maklerski SA
 • ING Securities SA
 • Biuro Maklerski Banku BPH SA
 • Millennium Dom Maklerski SA
 • Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA
 • KBC Securities NV Odział Polska
 • Dom Inwestycyjny BRE Banku SA
 • Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej SA
 • CA IB Securities SA
 • Dom Maklerski Amerbrokers SA
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
 • ERSTE Securities Polska SA
 • Dom Maklerski Penetrator SA
 • Dom Maklerski Broker SA
 • Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych SA
 • Beskidzki Dom Maklerski SA
 • DB Securities SA
 • Internetowy Dom Maklerski SA
 • Dom Maklerski Polonia Net SA
 • Biuro Maklerskie Nordea Bank Polska SA
Wyceny Domów
Maklerskich

Wycena Domu Maklerskiego BZ WBK: 65,95 zł (metoda porównawcza - 62 zł; metoda DCF - 69,90 zł)

Podsumowanie

Spółka Opoczno osiągnęła silną i stabilną pozycję na polskim rynku płytek ceramicznych. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom w moce produkcyjne spółka będzie w stanie zaspokoić szacowany popyt na płytki ceramiczne do 2008 roku. Z ostatnich inwestycji Opoczna należy wymienić zakończoną w maju 2005 roku inwestycję wartą 31,9 mln zł w zakład ‘Mazowsze’, która miała na celu zainstalowanie dwóch dodatkowych pieców oraz trzech linii produkcyjnych. Rozbudowa zakładu ‘Mazowsze’ zwiększyło jego moce produkcyjne do około 10 mln m2 płytek ceramicznych rocznie. Pomimo silnej pozycji na rynku i dokonanych inwestycji spółce będzie jednak coraz trudniej rozwijać się na konkurencyjnym rynku polskim. Znaczący udział w segmencie płytek ceramicznych będzie nawet zmuszać Opoczno do walki o utrzymanie swojej dominującej pozycji.

Spółka wychodząc naprzeciw temu zagrożeniu postanowiła rozwijać swoją sprzedaż eksportową. Niedawno przeprowadzona akwizycja litewskiej spółki Dvarčionių Ceramika jest pierwszym krokiem do ekspansji na rynki wschodnie. Dvarčionių Ceramika zapewni spółce Opoczno rozbudowę sieci dystrybucji oraz zwiększenie mocy produkcyjnych o 3 mln m2 płytek rocznie. Wschodnie rynki, zwłaszcza rynek rosyjski i litewski, cechują się obecnie zdecydowanie mniejszym zużyciem płytek ceramicznych niż ma to miejsce w Polsce. Świadczy to o dużym potencjale tych rynków, co Opoczno powinno skutecznie wykorzystać do rozwoju swojej działalności i osiąganiu w przyszłości jeszcze lepszych wyników finansowych.

Spółka Opoczno dostrzega również perspektywiczny rynek niemiecki, na którym może oferować swoje produkty o podobnej do konkurencji jakości, ale w niższej cenie. Niedawno podpisany list intencyjny między Opoczno a Villeroy & Boch AG ułatwi spółce sprzedaż swoich produktów na rynku niemieckim. List z jednej strony dotyczy produkcji, marketingu oraz sprzedaży przez Opoczno płytek pod marką Villeroy & Boch na rynku polskim, a z drugiej strony marketingu i sprzedaży płytek Opoczna poprzez sieć dystrybucji Villeroy & Boch na rynku niemieckim.

Spółka Opoczno posiada mocne fundamenty i stabilne wyniki finansowe. Uważamy jednak, że cena, po której sprzedawane są akcje jest zbyt wysoka, aby zapewnić zysk z inwestycji w akcje Opoczna.

Spółka o około tydzień przesunęła swoją ofertę publiczną. Głównym powodem była trwająca oferta Grupy Lotos oraz święto Boże Ciało. Nieoficjalnie mówi się także, że zaproponowany przedział cenowy był zbyt wysoki. Spółka wróciła z ofertą, jednak ilość oferowanych akcji uległa zmianie. Spółka zmniejszyła ilość sprzedawanych akcji, ale jednocześnie zwiększyła pulę dodatkową. Taka forma oferty publicznej zapewni spółce komfort w rozdysponowaniu akcji. Odpowiedni przydział akcji powinien zapewnić dostosowanie ilości akcji do zgłaszanego przez nabywców popytu, nie pozostawiając wielu chętnych na inwestycje w akcje Opoczna w dniu debiutu spółki. W związku z tym sądzimy, że kurs na pierwszym notowaniu będzie oscylował w okolicach ceny emisyjnej. Dodatkowo w przypadku małego zainteresowania dużych inwestorów z powodu ustalenia wysokiej ceny emisyjnej istnieje ryzyko, że spółka będzie starała się przydzielić akcje z puli dodatkowej inwestorom indywidualnym. Zmniejszy to stopy redukcji, ale może być kolejnym czynnikiem wpływającym na gorszy debiut.

Sądzimy, że oferta publiczna może nie być odpowiednim momentem na zakup akcji Opoczna. Przyszłość spółki w dużym stopniu zależy od udanej ekspansji na rynki Europy Środkowo - Wschodniej oraz rynek niemiecki. Wiele zależy także od utrzymania przez spółkę swojej pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku polskim. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym były słabe wyniki za pierwszy kwartał 2005 roku. Przychody spadły o około 18% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Spółka zanotowała także stratę na zysku operacyjnym i zysku netto wynoszącą odpowiednio 1,4 mln zł i 1,9 mln zł. Dla porównania w pierwszym kwartale 2004 roku Opoczno osiągnęło zysk operacyjny wynoszący 25,7 mln zł oraz zysk netto na poziomie 21,2 mln zł.

Uważamy jednak, że Opoczno ma dobre perspektywy wzrostu. Rozszerzenie działalności na rynkach zagranicznych i dalsze akwizycje oraz wiążące się z tym polepszanie wyników finansowych powinno być z czasem dostrzeżone przez inwestorów. Dlatego też, w przypadku pozytywnego rozwoju spółki, zakup jej akcji na dłuższy termin może okazać się zyskowną inwestycją.

| Strona główna | Co nowego? | O serwisie | Zalety | Pomoc | Pomoc - FAQ | O nas - my | O nas - Wy | Zasady korzystania | Przykłady | Praca | Kontakt | Wyceny DCF  | Wyceny porówn. | Analiza finansowa | Portfele | Emisje pierwotne | Splity/Prawa Poboru | Analiza fundamen. | Analiza techniczna | Słowniczek | Zasady działania | Zmiana hasła | Zmiana e-mail | Nie dostałem hasła | Zapomniałem hasła | Moje abonamenty | Dodaj abonament Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA
Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA