Login:
Hasło:
Rejestracja
GIEŁDOWE.PL
Tu jeste? GIEŁDOWE.PL > Zasady działania

   Strona główna

   Co nowego?

   O serwisie

   Zalety

   Pomoc

   Pomoc - FAQ

   O nas - my

   O nas - Wy

   Zasady korzystania

   Przykłady

   Praca

   Kontakt


Giełdowe:

   Wyceny DCF

   Wyceny porówn.

   Analiza finansowa

   Portfele

   Emisje pierwotne

   Splity/Prawa Poboru


Teoria:

   Analiza fundamen.

   Analiza techniczna

   Słowniczek

   Zasady działania


Mój profil:

   Zmiana hasła

   Zmiana e-mail

   Nie dostałem hasła

   Zapomniałem hasła

   Moje abonamenty

   Dodaj abonament


Ankieta
Jaki nowy dział najchętniej widziałabyś/widziałbyś na naszym portalu?
 
Dział związany z rynkiem FOREX?
Dział związany z analizą techniczną?
Dział z najnowszymi informacjami ze świata finansów?
Dział interaktywny-webinary, forum dyskusyjne?
Żaden z powyższych mnie nie interesuje.
 
 1. Generowanie reprezentacji graficznej potencjału wzrostu.

 2. Obliczanie ryzyka.

 3. Generowanie portfeli.


Generowanie reprezentacji graficznej potencjału wzrostu.

Do wygenerowania reprezentacji graficznej potencjału wzrostu dla danej spółki system wykorzystuje trzy elementy danych wejściowych:

 • cenę akcji spółki (kurs zamknięcia)
 • liczbę wyemitowanych akcji
 • wartość spółki wyliczoną metodą DCF

Pierwsze dwa elementy pozwalają obliczyć cenę giełdową spółki. Cena ta jest następnie porównywana z obliczoną wartością fundamentalną spółki. Jeśli cena giełdowa jest znacząco niższa od wyliczonej wartości spółki, to system generuje potencjał wzrostu kursu. Analogicznie, lecz odwrotnie, generowana jest potencjał spadku kursu. Stopień rozbieżności pomiędzy ceną rynkową a wartością z wyceny decyduje o tym, jak duży potencjał zostanie dla danej spółki przedstawiony.

Przytoczony powyżej proces odbywa się w każdy dzień, w którym giełda jest otwarta, oraz dodatkowo za każdym razem gdy aktualizujemy wyliczoną wartość spółki (czy to za sprawą opublikowania przez nią nowych wyników kwartalnych, czy też innych wydarzeń mających wpływ na wycenę wartości spółki, np. dostępność nowych wskaźników branżowych).

Obliczanie ryzyka spółek.

Ryzyko jest ważnym elementem wpływającym na decyzję inwestora. O ile w dłuższym horyzoncie czasowym, powiedzmy ponad rocznym, obliczane ryzyko traci na znaczeniu, o tyle w krótszym horyzoncie może być bardzo pomocne w doborze spółek do portfela.

Ryzyko należy rozpatrywać w kontekście oczekiwanej stopy zwrotu, dlatego posługujemy się tzw. wskaźnikiem zmienności, który pozwala mierzyć, jaka zmienność przypada na jeden procent przęciętnej stopy zwrotu. Do tego celu wykorzystujemy kursy zamknięcia z ostatnich conajmniej 150 sesji. Na tej podstawie wyliczamy zarówno zmienność stopy zwrotu (określonej wariancją), czyli wahania kursu (tzn. jak duże są wahania w odniesieniu do przeciętnej stopy zwrotu dla danej spółki), jak też przeciętną (historyczną) stopę zwrotu dla danej spółki. Wskaźnik zmienności powstaje poprzez podzielenie wariancji przez średnią stopę zwrotu. W ten sposób dowiadujemy się, jakie dodatkowe ryzyko musimy ponieść, aby zwiększyć stopę zwrotu o 1%.

Tak więc przykładowo dla dwóch spółek o takich samych wahaniach kursów mniej ryzykowna jest ta, która w przeciągu okresu analizy zyskała więcej na wartości. Analogicznie, dla dwóch spółek, które osiągnęły ten sam wzrost wartości mniej ryzykowna jest ta, której kurs w tym czasie miał mniejsze odchylenia od średniego kursu.

Ryzyko obliczane jest dla spółek notowanych co najmniej na 150 ostatnich sesjach. Spółki notowane na giełdzie podczas mniejszej ilości sesji mają symbol "BD" - brak danych. Nie dokonujemy obliczeń ryzyka dla takich spółek ze względu na zbyt małą liczbę danych, a zatem i na małą wiarygodność takich obliczeń.

Wartości wskaźnika zmienności są prezentowane w tabeli rekomendacji w formie graficznej (większa ilość bombek oznacza większe ryzyko). W portfelach natomiast przytaczamy wartość wskaźnika zmienności.

Generowanie portfeli.

Portfele giełdowe stanowią uniwersalne i wygodne źródło informacji o sposobach inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Inwestycja w papiery wartościowe staje się coraz ciekawszą alternatywą na efektywne zagospodarowanie posiadanych nadwyżek finansowych. Spadające stopy procentowe i bezpośrednio związany z tym spadek zysków z lokat powodują, że inwestycje giełdowe, dokonane w odpowiednie spółki, dają dużo wieksze stopy zwrotu niż lokaty bankowe.

W giełdowe.pl prezentujemy portfele automatyczne. Są one codziennie aktualizowane, decyzje o zakupie i sprzedaży spółki podejmuje system (na podstawie określonych kryteriów).

Aby nasze portfele były proste i przejrzyste (oraz aby istniała możliwość ich automatycznego generowania i uaktualniania przez system) przyjęliśmy szereg założeń i uproszczeń:

 • Udział akcji w naszych portfelach wynosi 100%. Inwestujemy wyłącznie w papiery wartościowe znajdujące się w notowaniach ciągłych na GPW.
 • Wielkość inwestycji w każdy papier wartościowy znajdujący się w portfelu jest taka sama – oznacza to, że na każdą „zakupioną” spółkę wydaliśmy tyle samo środków. Oznacza to również, że nie możemy np. dokupić akcji jakiejś spółki tak, aby wartościowo posiadać jej więcej niż innych spółek z portfela.
 • Wszystkie środki są w 100% zainwestowane w spółki znajdujące się w portfelu, a zmiana liczby spółek powoduje, że proporcjonalnie zmienia się wielkość inwestycji w poszczególne spółki – np. zmniejszenie liczby spółek (czyli sprzedaż jakiejś spółki z portfela) powoduje, że środki ze sprzedaży zostają proporcjonalnie (równomiernie) przeznaczane na dokupienie odpowiedniej ilości akcji pozostałych spółek z portfela.
 • Wyliczenie bieżącej wartości portfela polega na szacowaniu jak procentowo zmienia się wartość wszystkich spółek znajdujących się w portfelu (w momencie rozpoczęcia inwestycji wartość ta wynosi 100%). Do wyliczeń tych wykorzystujemy codzienne kursy zamknięcia spółek z portfela. W wyliczeniach przyjmujemy brak kosztów transakcji (portfele są z założenia inwestycją średnio- i długoterminową i koszty transakcji stanowią niewielką część stóp zwrotu z portfela).
 • Ilustracja do powyższych założeń: w kwietniu założyliśmy portfel składający się z 4 spółek: A, B, C i D. Na zakup wydaliśmy 4 tys. zł. Zatem posiadamy akcje o równowartości 1 tys. zł. każdej z czterech spółek. Bieżąca wartość naszego portfela w momencie zakupu to oczywiście 100%. W maju cena każdej naszej spółki wzrosła równo o 10%. Nie sprzedaliśmy jeszcze żadnej spółki, ale bieżąca wartość naszego portfela wzrosła do 110% (4400 zł.). Chcemy teraz dokupić jedną spółkę (spółkę E). Aby zachować równy udział wartości wszystkich spółek w portfelu musimy sprzedać część posiadanych akcji spółek A-D tak aby zostało nam 880 zł. każdej spółki, a za uzyskane z tej sprzedaży 880 zł. kupić spółkę E. W ten sposób utrzymujemy równą wartość każdej spółki w portfelu. Należy pamiętać jednak, że opisany powyżej przykład obrazuje jedynie sposób wyliczania bieżacej wartości portfela i utrzymywania równego udziału spółek w portfelu. Dla utrzymania przejrzystości portfela opisane powyżej transakcje sprzedaży części akcji spółek celem sfinansowania zakupu kolejnej spółki nie są odnotowywane w historii transakcji portfela. W historii transakcji w opisywanym przykładzie pojawiłaby się tylko jedna transakcja: zakup spółki E.
 • Wyliczenie zrealizowanego zysku jest uproszczone i opiera się na porównaniu kursu zamknięcia akcji w dniu zakupu do kursu zamknięcia z dnia sprzedaży. Tak jak opisano w powyższej ilustracji, sprzedaże cząstkowe (które nie pojawiają się w historii transakcji portfela) nie są uwzględniane w tych wyliczeniach.
 • Wyliczenie rocznej stopy zwrotu jest uproszczone i opiera się na zasadzie proporcjonalności zrealizowanego zysku (skrajny przykład: jeśli w pierwszym dniu istnienia portfela sprzedaliśmy jakąś spółkę i zrealizowany zwrot wyniósł 1% to ''średnia zrealizowana stopa zwrotu w skali roku'' wyniesie 356%)
 • Spółki do portfela kupowane są według dwóch kryteriów: oczekiwanej stopy zwrotu oraz ryzyka inwestycji. Są to te same dane jakie służą do generowania rekomendacji oraz graficznej reprezentacji ryzyka w tabeli rekomendacji. Jednak w portfelach nie stosujemy 7-mio czy 6-cio stopniowej skali (jak w przypadku rekomendacji i ryzyka) lecz konkretne wartości stojące za graficzną reprezentacją w tabeli rekomendacji.
 • Sprzedaż spółki (w portfelu automatycznym) następuje w momencie gdy:
  • pojawił się dla tej spółki potencjał spadku ceny, lub
  • spółka przestała spełniać kryterium ryzyka określone dla tej spółki
 • W zależności od rodzaju portfela przyjmowane są różne wagi dla poszczególnych kryteriów – np. dla portfela agresywnego głównym kryterium doboru jest jak najwyższa stopa zwrotu.

Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA
Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA