Login:
Hasło:
Rejestracja
GIEŁDOWE.PL
Tu jeste? GIEŁDOWE.PL > Analiza fundamen.

   Strona główna

   Co nowego?

   O serwisie

   Zalety

   Pomoc

   Pomoc - FAQ

   O nas - my

   O nas - Wy

   Zasady korzystania

   Przykłady

   Praca

   Kontakt


Giełdowe:

   Wyceny DCF

   Wyceny porówn.

   Analiza finansowa

   Portfele

   Emisje pierwotne

   Splity/Prawa Poboru


Teoria:

   Analiza fundamen.

   Analiza techniczna

   Słowniczek

   Zasady działania


Mój profil:

   Zmiana hasła

   Zmiana e-mail

   Nie dostałem hasła

   Zapomniałem hasła

   Moje abonamenty

   Dodaj abonament


Ankieta
Jaki nowy dział najchętniej widziałabyś/widziałbyś na naszym portalu?
 
Dział związany z rynkiem FOREX?
Dział związany z analizą techniczną?
Dział z najnowszymi informacjami ze świata finansów?
Dział interaktywny-webinary, forum dyskusyjne?
Żaden z powyższych mnie nie interesuje.
 
 1. Analiza fundamentalna (wycena) spółek.

 2. Analiza fundamentalna spółek przeprowadzających emisję pierwotną.


Analiza fundamentalna (wycena) spółek.

U podstaw oceny spόłki za pomocą szacowania jej wartości leży jedno z głόwnych założeń gospodarki rynkowej – akcjonariusze muszą zostać wynagrodzeni za zainwestowanie w dany podmiot. Spόłki muszą wytworzyć pewien poziom zwrotu uzasadniający wykorzystanie kapitału, ktόry zaangażowały w swych przedsiębiorstwach. Wskaźnik zmian wartości spółki stanowi zatem wymierny punkt odniesienia w ocenie efektywności pracy zarządów.

Warto zdać sobie sprawę również z tego, iż tak naprawdę właśnie wzrost wartości firmy jest, albo powinien być, nadrzędnym celem zarządu. Zgodnie z najnowszymi teoriami zarządzania, wzrost wartości firmy jest nie tylko nadrzędny wobec wzrostu np. obrotów lub zysków (dlatego, że wartość firmy uwzględnia takie składniki jak m.in. wielkość obrotów czy poziom zysku), ale jest też zbieżny z interesami wszystkich powiązanych ze spółką grup (tzw. interesariusze, czyli pracownicy, dostawcy, lokalna społeczność, konsumenci, ale również zarząd, właściciele, inwestorzy).

Nie potrzeba tu zagłębiać się w dywagacje na temat tego czy prawdziwe są teorie mówiące, że wzrost wartości firmy leży w interesie interesariuszy, czy też nie, aby zdać sobie sprawę, że określenie rzeczywistej wartości spółki niesie za sobą wiele korzyści, jeśli nawet nie dla interesariuszy, to przynajmniej dla inwestorów.

Rzeczywistą wartość spółki określa łączna wartość spółki pomniejszona o jej długi. Wielkość ta jest w sposób najdoskonalszy odzwierciedlona w bieżącej wartości przyszłych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa zdyskontowanych według średniego ważonego kosztu jej kapitału, pomniejszonej o wartość długu. Metoda, którą w ten sposób wylicza się wartość firmy określana jest mianem metody zdyskontowanych przepływów gotówkowych (ang. discounted cash flow - DCF). Metoda ta uznana jest przez naukowców i praktyków za najdoskonalszą metodę wyceny przedsiębiorstwa.

W celu uzyskania wycen najwyższej jakości wykorzystuje się szeroki zakres informacji:

 • aktualne dane finansowe firmy,
 • historia finansów firmy (dynamika zmian),
 • dane całościowe dla branży i konkurentów (jak zachowują się firmy z badanej branży w dojrzałym etapie wzrostu).

Proces wyceny metodą DCF składa się z dwóch etapów analizy danych:

 1. Określanie bieżącej efektywności gospodarowania firmy na podstawie historycznych danych finansowych.
 2. Określanie prognoz i szacunków dotyczących przyszłych wyników finansowych na podstawie historycznych danych finansowych, prognoz kierownictwa firmy, analiz branżowych oraz analiz makroekonomicznych. Etap ten wzbogacony jest również o analizę całego otoczenia firmy, oraz o element subiektywnych odczuć analityka (jest to składowy element wyceny bez którego byłaby ona niekompletna).

Najbardziej pracochłonny jest drugi etap, w którym konieczne jest dodatkowe uaktualnianie i weryfikacja prognoz finansowych:

 • Aktualizacja danych wejściowych – do analizy wykorzystuje się najaktualniejsze informacje o spółkach.
 • Oszacowanie wzrostu przychodów:
  • ocena tempa wzrostu z przeszłych wyników badanej spółki,
  • ocena tempa wzrostu rynku, w którym działa przedsiębiorstwo,
  • analiza barier wejścia na rynek i przewagi konkurencyjnej posiadanej przez firmę.
 • Oszacowanie marży operacyjnej, którą spółka osiągnie w stabilnym okresie działalności:
  • analiza sektora działalności spółki i ocena konkurencji,
  • szczegółowa ocena rachunku „przychodów i kosztów” w celu właściwego oszacowania marży operacyjnej (w przypadku znaczących wydatków na badania i rozwój (R&D) koszty te są kwalifikowane jako inwestycje).
 • Ocena potrzeb inwestycyjnych określana jest za pomocą stopy reinwestycji RR (ang. Reinwestment Rate) – potrzeby inwestycyjne firmy dla pierwszego roku analizy oszacowane są na podstawie średnich wskaźników RR za ostatnie lata dla danej firmy, a docelowo osiągną wartość analogiczną do innych spółek w branży,
 • Oszacowanie ryzyka inwestycji i wielkości stopy dyskontowej – wartości te oblicza się na podstawie danych branżowych i specyfiki badanej spółki (np. stopy zadłużenia, indywidualnego kosztu obsługi zadłużenia).

W procesie wyceny wykorzystywany jest rozbudowany model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Model ten składa się z trzech modułów:

 • wolne przepływy pieniężne w szczegółowym okresie prognozy,
 • wolne przepływy pieniężne w okresie stabilnego wzrostu (po okresie szczegółowym),
 • koszt kapitału – stopa dyskontowa dla wolnych przepływów pieniężnych.

Obliczenie wartości dla każdego z tych modułów wymaga w pierwszej kolejności dokładnej analizy wszystkich czynników wpływających na te wartości. Taka analiza umożliwia właściwe wykorzystanie modelu DCF i uzyskanie rzetelnych wyników.

Po uwzględnieniu powyższych założeń dotyczących danych wejściowych i koniecznych weryfikacjach, wyceny spółek dokonuje się według tradycyjnych zasad:

 1. Ustalenie kosztu kapitału

  Koszt kapitału składa się z dwóch elementów składowych:

  • Koszt kapitału zewnętrznego wykorzystywanego do finansowania działalności – rzeczywisty koszt pozyskania kredytów.
  • Koszt kapitału własnego – określany za pomocą modeli wyceny.

  W procesie wyceny kosztu kapitału analizowanych spółek wykorzystuje się model CAPM (w modelu tym pożądana rentowność inwestycji w dane aktywa zależy od stopy zwrotu wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko rynkowe skorygowanej elastycznością rentowności tych aktywów w stosunku do portfela rynkowego). Jest to najczęściej stosowany model wyceny kosztu kapitału własnego.

  Całkowity koszt kapitału stanowi średnią ważoną kosztu kapitału własnego i zewnętrznego – WACC (ang. Weighted Average Cost of Capital).

 2. Obliczenie wolnych przepływów pieniężnych (ang. free cash flow – FCF)

  Wolne przepływy pieniężne oblicza się indywidualnie dla każdego roku analizy (dane aktualne, prognozy dla kolejnych pięciu lat, prognozy dla okresu „do nieskończoności”). Na wielkość FCF wpływ maja przede wszystkim następujące wartości (dane historyczne i szacowane): przychody, zysk operacyjny, stopa podatku CIT, inwestycje, amortyzacja, zmiana kapitału pracującego (definiowanego jako różnica między krótkoterminowym majątkiem obrotowym, a zobowiązaniami bieżącymi).

 3. Dyskontowanie wolnych przepływów pieniężnych

  Dyskontowanie wolnych przepływów pieniężnych polega na określaniu bieżącej wartości przyszłych przepływów pieniężnych.

Analiza fundametalna spółek przeprowadzających emisję pierwotną.

Nasze wyceny spółek przeprowadzających ofertę publiczną nie uwzględniają nowej emisji akcji, ponieważ nie wpływa ona bezpośrednio na wartość fundamentalną spółki w dniu dokonania naszej wyceny. Natomiast należy zauważyć, że nowa emisja będzie czynnikiem, który w przyszłości może przełożyć się na wzrost wartości fundamentalnej. Nowa emisja akcji powoduje rozwodnienie kapitału jednak zostaje to zrównoważone poprzez analogiczne wpływy środków pieniężnych ze sprzedaży nowych akcji.

Środki pozyskane z emisji przeznaczane są głównie na inwestycje. Na dzień sporządzenia wyceny planowane inwestycje nie wpływają bezpośrednio na zwiększenie wartości spółki. Dodatkowo prognozy dotyczące przyszłych efektów wykorzystania środków pozyskanych z emisji są obarczone dużym ryzykiem. Dlatego też, dla większej wiarygodności oraz bezpieczeństwa naszych wycen, nowe emisje akcji nie są uwzględniane.

Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA
Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA