Login:
Hasło:
Rejestracja
GIEŁDOWE.PL
Tu jeste? GIEŁDOWE.PL > Analiza techniczna

   Strona główna

   Co nowego?

   O serwisie

   Zalety

   Pomoc

   Pomoc - FAQ

   O nas - my

   O nas - Wy

   Zasady korzystania

   Przykłady

   Praca

   Kontakt


Giełdowe:

   Wyceny DCF

   Wyceny porówn.

   Analiza finansowa

   Portfele

   Emisje pierwotne

   Splity/Prawa Poboru


Teoria:

   Analiza fundamen.

   Analiza techniczna

   Słowniczek

   Zasady działania


Mój profil:

   Zmiana hasła

   Zmiana e-mail

   Nie dostałem hasła

   Zapomniałem hasła

   Moje abonamenty

   Dodaj abonament


Ankieta
Jaki nowy dział najchętniej widziałabyś/widziałbyś na naszym portalu?
 
Dział związany z rynkiem FOREX?
Dział związany z analizą techniczną?
Dział z najnowszymi informacjami ze świata finansów?
Dział interaktywny-webinary, forum dyskusyjne?
Żaden z powyższych mnie nie interesuje.
 

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Trend
 3. Wolumen
 4. Linie wsparcia i oporu
 5. Linia trendu
 6. Formacje
 7. Formacja odwrócenia trendu
 8. Formacja kontynuacji trendu
 9. Oscylatory
 10. Relative Strength Index (RSI)
 11. Średnie ruchome
 12. Prosta średnia ruchoma
 13. Wykładnicza średnia ruchoma
 14. MACD
 15. MACD - Histogram

Wstęp

Analiza techniczna polega na badaniu zachowań rynku, które ma służyć rozpoznaniu przyszłego kształtowania się trendów cenowych. Analiza techniczna opiera się na trzech zasadach:

 • rynek dyskontuje wszystko (jeżeli wszystkie czynniki kształtujące cenę rynkową znajdują w niej swoje odzwierciedlenie to wystarczy prowadzić badania i obserwacje tej ceny)
 • ceny podlegają trendom (trend należy rozpoznać i wykorzystywać dopóki, dopóty nie pojawią się przesłanki świadczące o jego zmianie)
 • historia się powtarza

Powrót do spisu treści


Trend

Trend rynkowy to kierunek, jaki przyjmują szczyty i dołki wyznaczane przez ceny. Wyróżniamy trzy rodzaje trendów:

 • wzrostowy - seria coraz wyżej położonych szczytów i dołków
 • spadkowy - seria coraz niżej położonych szczytów i dołków
 • horyzontalny (zwany również bocznym, brakiem trendu lub konsolidacją) - szczyty i dołki układające się horyzontalnie

Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane zgodnie z panującym trendem. Kiedy występuje trend wzrostowy należy kupować akcje, kiedy występuje trend spadkowy akcje należy sprzedawać, natomiast w przypadku trendu horyzontalnego najlepszą decyzją jest pozostanie poza rynkiem.

Ze względu na czas trwania trendu rozróżniamy:

 • trend długoterminowy (trend główny), który trwa co najmniej sześć miesięcy
 • trend średnioterminowy (trend wtórny), który trwa od trzech tygodni do trzech miesięcy
 • trend krótkookresowy, który trwa do 3 tygodni

Należy zauważyć, że trend niższego stopnia stanowi część trendu wyższego stopnia, np. trend średnioterminowy może być korektą trendu długoterminowego.


Na powyższym wykresie możemy wyróżnić trzy rodzaje trendów. Trend główny (długoterminowy) wyznaczony jest przez punkty A, B, C oraz D. Średnioterminowy trend wyznaczony przez B i C stanowi korektę trendu głównego. Natomiast średnioterminowy trend dzieli się na trendy krótkoterminowe (punkty 1,2,3).

Powrót do spisu treści


Wolumen

Wolumen to liczba walorów (np. akcji) będących w obrocie w badanym okresie. Najbardziej przydatnym i najpopularniejszym jest wolumen dzienny. Wolumen jest użytecznym narzędziem do potwierdzenia ruchów cen. Główna zasada mówi, że wolumen powinien wzrastać zgodnie z kierunkiem obowiązującego trendu. W przypadku trendu wzrostowego wolumen powinien również wzrastać, natomiast w trendzie spadkowym wolumen powinien być coraz mniejszy. Wymienione zależności potwierdzają siłę badanego trendu.

Powrót do spisu treści


Linie wsparcia i oporu

Wsparcie to poziom lub obszar, na którym zainteresowanie ze strony popytu jest na tyle silne, aby przezwyciężyć presję ze strony podaży. Linia wsparcia wyznaczona jest z reguły przez dno poprzedniego spadku.

Opór to poziom lub obszar, na którym presja ze strony podaży jest silniejsza od popytu. Lina oporu wyznaczona jest z reguły przez poprzedni szczyt.

Gdy mamy do czynienia z trendem wzrostowym, a ceny odbijają się od poziomu oporu to stanowi to z reguły przerwę w zwyżkach, po której opór jest przełamywany. Odbicie od poziomu wsparcia podczas trendu spadkowego oznacza chwilowe zastopowanie spadków, jednak z reguły poziom ten jest pokonywany, a zniżki kontynuowane.

Przebicie linii oporu po wcześniejszym odbiciu się od wsparcia lub przebicie wsparcia po ówczesnym odbiciu się od oporu wiąże się przeważnie ze zmianą obowiązującego trendu.

W przypadku przebicia wsparcia następuje zmiana trendu wzrostowego na spadkowy:


W przypadku przebicia oporu następuje zmiana trendu spadkowego na wzrostowy:


Kontynuacja trendu wzrostowego jest potwierdzona poprzez coraz wyżej położone poziomy wsparcia oraz coraz wyżej położone poziomy oporu.


Ważnym aspektem analizy technicznej jest zamiana ról między linią wsparcia i liną oporu. Zamiana ta wiąże się z psychologią inwestorów giełdowych. Załóżmy, że część inwestorów kupiła akcje po cenie z poziomu wsparcia. Jednak poziom wsparcia zostaje przełamany i inwestorzy, którzy kupili akcje uświadomili sobie, że popełnili błąd. Aby wyjść z nieudanej inwestycji z jak najmniejszymi stratami inwestorzy ustawiają zlecenia sprzedaży po cenie kupna z poziomu wsparcia. Następuje odwrócenie ról i obszar wsparcia staje się obszarem oporu. Im bardziej znaczący był poziom wsparcia, tym silniej będzie oddziaływał jako poziom oporu. Znaczenie poziomu wsparcia wyznacza wielkość wolumenu podczas sesji, na których poziom wsparcia się tworzył. Im większa była aktywność inwestorów, tym trudniejszy będzie do przebicia, utworzony z odwrócenia wsparcia, poziom oporu.


Na znaczenie poziomu wsparcia lub oporu wpływają trzy czynniki:

 • dłuższe utrzymywanie się cen na poziomach wparcia lub oporu przekłada się na większą siłę tych poziomów
 • wysoki wolumen potwierdza ukształtowany poziom wsparcia lub oporu
 • im mniej czasu upłynęło od momentu powstania wsparcia lub oporu tym bardziej są one znaczące

Powrót do spisu treści


Linia trendu

Linia trendu wzrostowego jest prostą biegnącą prawoskośnie ku górze wzdłuż kolejnych wyżej położonych dołków.


Linia trendu spadkowego jest prostą biegnącą prawoskośnie w dół wzdłuż kolejnych, coraz niżej położonych szczytów.


Lina trendu utworzona przez dwa szczyty lub dwa dołki nazywana jest wstępną linią trendu. Dla potwierdzenia wiarygodności wstępnej linii trendu niezbędny jest trzeci szczyt lub dołek. Dodatkowo im więcej występuje punktów potwierdzających linie trendu tym bardziej jest ona istotna.

Linia trendu jest jednym z bardziej przydatnych narzędzi w analizie technicznej. Główna reguła linii trendu mówi, że biegnący trend ma tendencje do utrzymywania swojego kierunku. Korekty, które dotykają linii trendu wzrostowego, mogą być dobrym momentem do zakupu akcji, natomiast osiągnięcie linii trendu spadkowego może przekładać się na odpowiednie momentu sprzedaży. Dodatkowo przełamanie linii trendu jest często jednym z najlepszych wczesnych sygnałów mówiących o zmianie bieżącego trendu.


Na powyższym wykresie widać, że dobrymi momentami do kupna akcji są kolejne zniżki będące korektami trendu wzrostowego (punkty A, C, E, G). Natomiast przełamanie wyznaczonej linii trendu (punkt I) sygnalizuje odwrócenie trendu na spadkowy i powinno być wykorzystane do sprzedania posiadanych akcji.

Powrót do spisu treści


Formacje

Formacja to pewien kształt lub wzór, który ukazuje się na wykresach cen akcji. Formacje dzielą się na kategorie i służą prognozowaniu przyszłych ruchów cen. Wyróżniamy dwa rodzaje formacji:

 • formacja odwrócenia trendu
 • formacja kontynuacji trendu

Powrót do spisu treści


Formacja odwrócenia trendu

Formacja odwrócenia trendu zapowiada zmianę bieżącego trendu i z reguły odnosi się do trendu długoterminowego. Do głównych formacji odwrócenia trendu zalicza się formację głowy i ramion, formację potrójnego szczytu i potrójnego dna, formację podwójnego szczytu i podwójnego dna, formację V oraz formację spodka. Z formacjami odwrócenia trendu wiąże się kilka zasad:

 • warunkiem zaistnienia formacji odwrócenia trendu jest istnienie danego trendu
 • pierwszym sygnałem zbliżającego się odwrócenia trendu jest z reguły przebicie istotnej linii trendu
 • większa formacja zapowiada większy ruch cen
 • formacje kształtujące się w końcowej fazie hossy tworzą się przeważnie krócej i charakteryzują się większymi wahaniami cen niż formacje tworzące się podczas końca bessy
 • wielkość wolumenu ma z reguły większe znaczenie w przypadku zapoczątkowania trendu wzrostowego

Powrót do spisu treści


Formacja kontynuacji trendu

Formacja kontynuacji trendu wskazuje na przerwę w dominującym trendzie długoterminowym i zapowiada, że kolejny ruch cen będzie podążał zgodnie z kierunkiem trendu poprzedzającym ukształtowanie się tej formacji. Do najbardziej znanych zalicza się formację trójkąta, formację flagi, formację chorągiewki, formację klina i formację prostokąta. Formacje kontynuacji trendu dotyczą głównie trendu średnioterminowego i krótkoterminowego.

Powrót do spisu treści


Oscylatory

Oscylator jest rodzajem narzędzia analizy technicznej, które powinno być wykorzystywane jak wskaźnik podporządkowany głównej analizie trendu. Transakcje powinny być dokonywane zgodnie z kierunkiem dominującego trendu. Dodatkowo oscylatory są bardzo przydatne kiedy na rynku brakuje wyraźnego trendu (trend horyzontalny). Wadą oscylatorów jest fakt, że na początku istotnych ruchów cen wskaźnik ten może dawać fałszywe sygnały, jednak pod koniec wspomnianych ruchów oscylatory sprawdzają się bardzo dobrze. Poprzez istotne ruchy cen należy rozumieć silne wzrosty lub silne spadki, które zbyt szybko wprowadzają wykres danego oscylatora w obszar wykupienia lub wyprzedania.

Powrót do spisu treści


Relative Strength Index (RSI)

Działanie oscylatorów opiszemy na podstawie RSI - wskaźnika siły względnej. RSI opiera się na kursach zamknięcia z danego okresu. Im krótszy okres się przyjmuje, tym bardziej czuły jest oscylator, a amplituda wahań jest szersza. Inwestorzy kierując się krótkoterminowymi decyzjami inwestycyjnymi stosują z reguły 7-dniowe RSI, inwestorzy długoterminowi używają 14-dniowe RSI, ale popularne jest również przyjmowanie cen zamknięcia z 21 i 28 dni dla jeszcze większego wygładzenia sygnałów RSI. W naszych analizach technicznych będziemy przyjmować ceny zamknięcia z ostatnich 9 dni.

Wskaźnik RSI umieszczony jest na pionowej skali od 0 do 100. Na skali umieszczone są dwie linie poziomie na wysokości 70 i 30. Obszar powyżej linii 70 uznawany jest za poziom wykupienia rynku, a poniżej linii 30 za poziom wyprzedania rynku. Jednak inwestorzy stosują również poziom 80 (podczas hossy) i 20 (podczas bessy). Kiedy RSI przebija od dołu linię 70, pokazuje nam, że kupujący są silni, ale rynek jest wykupiony (popyt słabnie) i wchodzi w sferę sprzedaży. Kiedy RSI spada poniżej linii 30, pokazuje nam, że sprzedający są silni, ale rynek jest wyprzedany (podaż słabnie) i wchodzi w sferę kupna.

Przy próbie wytłumaczenie wskaźnika RSI z psychologicznego podejścia inwestorów, należy wyjść od ceny, którą oznacza porozumienie, do jakiego dochodzą przeciwstawne siły popytu i podaży w momencie transakcji. Cena zamknięcia uznawana jest za najważniejszą z cen, ponieważ od niej zależą rozliczenia rachunków inwestycyjnych. RSI informuje nas, czy kupujący, czy sprzedający byli silniejsi w chwili zamknięcia giełdy.

Najsilniejsze sygnały wskaźnika RSI są tworzone poprzez tzw. ruchy załamane. Sygnał sprzedaży występuje wówczas, gdy kolejny wierzchołek (2) RSI znajdującego się powyżej poziomu 70 nie przewyższa poprzedniego wierzchołka (1), po czym następuje przebicie od góry poziomu poprzedniego dołka (3). Za sygnał sprzedaży uważa się również przebicie od góry linii 70 po utworzeniu podwójnego szczytu.

Sygnał kupna ma miejsce w sytuacji, w której RSI znajduje się w trendzie spadkowym poniżej poziomu 30, drugi dołek (2) tworzy się na poziomie wyższym niż poprzedni (1), a następnie wykres RSI przekracza poprzedni wierzchołek (3). Za sygnał uważa się również przebicie od dołu linii 30 po utworzeniu podwójnego dna.

Na wykresie RSI można z dużym powodzeniem stosować, opisywaną wcześniej, analizę trendu wykreślając linie trendu. Dodatkowo linia wykreślona na poziomie 50 często stanowi poziom wsparcia dla trendu spadkowego oraz poziom oporu dla trendu wzrostowego. Wadę wskaźnika RSI stanowi fakt, że przy silnym trendzie spadkowym lub wzrostowym RSI dość szybko osiąga skrajne wartości, co może wiązać się z przedwczesnym twierdzeniem, że rynek jest wykupiony lub wyprzedany i skutkować sprzedawaniem akcji, które nadal przynoszą zyski lub kupnem akcji przynoszących straty. Przy silnych trendach wzrostowych stan wykupienia rynku może utrzymywać się dłuższy czas.

Powrót do spisu treści


Średnie ruchome

Średnie ruchome należą do najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Stosowane są jako narzędzie śledzenia trendu, dlatego też najbardziej skuteczne okazują się kiedy istnieje wyraźny trend spadkowy lub wzrostowy. Pozwalają na identyfikację sygnałów o nadchodzących zmianach w kierunkach trendów, a także wysyłają informacje o najlepszych momentach kupna lub sprzedaży akcji.

Do najczęściej stosowanych przez inwestorów średnich ruchomych należą proste średnie ruchome oraz średnie ruchome wykładnicze.

Powrót do spisu treści


Prosta średnia ruchoma (MA)

Prosta średnia ruchoma reprezentuje średni poziom cen w danym przedziale czasu. Obliczana jest jako średnia arytmetyczna z N kolejnych cen zamknięcia P. Jeżeli np. chcemy obliczyć prostą średnią ruchomą z ostatnich dwunastu cen zamknięcia należy dodać do siebie wszystkie wartości z tego okresu, a następnie podzielić przez 12.

Średnia ruchoma pozwala określić trend, czyli kierunek w którym podążają ceny. Wskazuje na nastroje rządzące tłumem graczy na giełdzie. Kiedy jest zwyżkująca, tłum staje się coraz bardziej optymistyczny. Kiedy zniżkuje, na rynku zaczynają przeważać nastroje pesymistyczne.

Powrót do spisu treści


Średnia ruchoma wykładnicza (EMA)

W porównaniu z prostą średnią ruchomą lepszym narzędziem badania trendu jest średnia ruchoma wykładnicza. W przeciwieństwie do prostej średniej ruchomej przywiązuje ona większą wagę do najbardziej aktualnych cen i co za tym idzie szybciej reaguje na ich zmiany.

Lepsze rezultaty od posługiwania się jedną średnią ruchomą daje użycie dwóch średnich. Jeśli porównamy 2 średnie ruchome wykładnicze - krótko- oraz długookresową, możemy określić jak zmieniają się nastroje graczy na giełdzie. Do analiz najczęściej używane są średnie 12- oraz 26- dniowe. Krótsza, 12-dniowa średnia ruchoma (linia niebieska) z cen zamknięcia wskazuje na aktualny nastrój tłumu. Jest bardziej czuła na zmiany cen, pozwala dogonić najnowsze trendy. Natomiast średnia 26-dniowa (linia czerwona) wskazuje na nastrój tłumu w dłuższym przedziale czasu. Jeżeli 12-dniowa średnia ruchoma wykładnicza przecina średnią 26-dniową od dołu, oznacza to, że od tego momentu optymistyczne nastroje przeważają nad pesymistycznymi. Na rynku dominuje strona popytu, warto więc kupować. Jeżeli dzieje się odwrotnie, tzn. jeśli średnia długoterminowa rośnie szybciej od krótkoterminowej, sprzedający zaczynają dominować na giełdzie.


Powrót do spisu treści


MACD

Wskaźnik MACD opiera się na analizie zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych. Jest przedstawiony w formie dwóch linii. Jednej ciągłej, zwanej linią MACD i drugiej przerywanej, linii sygnału.

Linia MACD powstaje przez obliczenie różnicy pomiędzy dwiema średnimi ruchomymi wykładniczymi, przeważnie 12 i 26-dniową. Nazywana jest szybką linią, gdyż odpowiada stosunkowo szybko na zmiany cen. Linia sygnału to 9- dniowa średnia wykładnicza linii MACD, która reaguje wolniej na zmiany w ruchach cenach. Szybka linia MACD wskazuje więc na porozumienie co do ceny zawarte przez tłum w krótszym okresie czasu, wolna linia sygnału - w dłuższym.

Przecięcie szybkiej linii z wolną linią sygnału może wskazywać na zmianę układu sił pomiędzy kupującymi a sprzedającymi, czyli na zmianę głównego trendu. Przecięcia się linii są więc sygnałami kupna lub sprzedaży.

Jeżeli szybka linia MACD przecina od dołu wolną linię sygnału, oznacza to, że kupujący zaczynają dominować nad sprzedającymi. Następuje rozpoczęcie trendu wzrostowego. Warto wtedy kupować akcje.

Jeżeli szybka MACD przecina od góry wolną linię sygnału, oznacza to, że na rynku dominującą grupą są sprzedający i warto podejmować transakcje sprzedaży.


Powrót do spisu treści


MACD – histogram

Specyficznym rodzajem wskaźnika MACD jest MACD - histogram. Pozwala on w jeszcze bardziej dogłębny sposób określić układ sił pomiędzy kupującymi a sprzedającymi, gdyż wskazuje, czy dominująca na rynku grupa rośnie w siłę, czy też słabnie.

MACD-histogram powstaje przez odjęcie od linii MACD linii sygnału. Przedstawia więc różnicę pomiędzy porozumieniem zawartym przez tłum w długim i krótkim okresie czasu. Jeżeli szybka linia MACD znajduje się powyżej wolnej linii sygnału, MACD - histogram przyjmuje wartość dodatnią. Jeśli szybka linia występuje poniżej wolnej, MACD - histogram znajduje się poniżej linii zero, przyjmując wartość ujemną. Jeśli obie linie są styczne, MACD - histogram przyjmuje wartość równą zeru.

Nachylenie MACD - histogramu wskazuje na grupę dominującą na rynku. Jeśli nachylenie rośnie (szybka linia MACD zwyżkuje szybciej od wolnej linii sygnału), oznacza to, że inwestorzy nastawieni na zysk stają się coraz silniejsi i warto kupować akcje, gdyż w najbliższym czasie możliwe są wzrosty.

Jeżeli nachylenie spada (szybka linia zniżkuje szybciej od wolnej linii), sprzedający próbują zepchnąć rynek w dół - należy więc sprzedawać.

Jeżeli MACD – histogram rośnie zgodnie z kierunkiem cen, oznacza to, że taki trend jest prawdziwy. Gdy dzieje się odwrotnie możliwe jest jego odwrócenie w najbliższym czasie. Należy więc przeprowadzać transakcje zgodnie z kierunkiem MACD – histogramu, gdyż wskazuje on na grupę dominującą na giełdzie.

Sygnałami kupna lub sprzedaży są przecięcia poziomu zerowego. Zmiany kierunku histogramu występują wcześniej niż przecięcia, dzięki czemu mogą być wstępnymi sygnałami ostrzegawczymi. Jeśli histogram przebiega powyżej swojego poziomu zerowego, ale zaczyna spadać ku niemu, to trend wzrostowy słabnie. Natomiast, jeśli histogram znajduje się poniżej swojego poziomu zerowego, ale zaczyna rosnąć ku niemu, to trend spadkowy traci na sile. Dopóki histogram nie przetnie swojego poziomu zerowego, nie ma jeszcze sygnałów kupna lub sprzedaży, ale te zmiany kierunku są wczesnymi ostrzeżeniami, że aktualny trend słabnie.Najsilniejszymi sygnałami kupna lub sprzedaży są tzw. dywergencje pomiędzy MACD-histogramem a cenami.

Jeżeli ceny zwyżkują, a MACD-histogram osiąga szczyt na niższym poziomie niż podczas poprzedniego wzrostu, powstaje dywergencja bessy (niedźwiedzia). Drugi, niższy wierzchołek MACD-histogramu sygnalizuje, że pomimo wzrostu cen kupujący są słabi. Umożliwia to sprzedającym przejęcie kontroli nad rynkiem. Dywergencje bessy pomiędzy MACD-histogramem i cenami identyfikują słabość rynku na szczytach trendów, wysyłając sygnały sprzedaży.

Tak długo jak ceny spadają równocześnie z MACD-histogramem, trend spadkowy jest potwierdzony. Natomiast jeżeli ceny zniżkują, a MACD-histogram osiąga dołek na wyższym poziomie niż poprzednio, mamy do czynienia z dywergencją hossy (byka). Wskazuje to, że sprzedający są coraz słabsi, a kupujący gotowi do przejęcia sytuacji na rynku. Dywergencja hossy wskazuje więc na najlepszą okazję do kupna.

Powrót do spisu treści


Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA
Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA