Login:
Hasło:
Rejestracja
GIEŁDOWE.PL
Tu jeste? GIEŁDOWE.PL > Zalety

   Strona główna

   Co nowego?

   O serwisie

   Zalety

   Pomoc

   Pomoc - FAQ

   O nas - my

   O nas - Wy

   Zasady korzystania

   Przykłady

   Praca

   Kontakt


Giełdowe:

   Wyceny DCF

   Wyceny porówn.

   Analiza finansowa

   Portfele

   Emisje pierwotne

   Splity/Prawa Poboru


Teoria:

   Analiza fundamen.

   Analiza techniczna

   Słowniczek

   Zasady działania


Mój profil:

   Zmiana hasła

   Zmiana e-mail

   Nie dostałem hasła

   Zapomniałem hasła

   Moje abonamenty

   Dodaj abonament


Ankieta
Jaki nowy dział najchętniej widziałabyś/widziałbyś na naszym portalu?
 
Dział związany z rynkiem FOREX?
Dział związany z analizą techniczną?
Dział z najnowszymi informacjami ze świata finansów?
Dział interaktywny-webinary, forum dyskusyjne?
Żaden z powyższych mnie nie interesuje.
 
Podstawowa zaleta

Giełdowe.pl to jedyny serwis na rynku, a także jeden z pierwszych na świecie, który oferuje codziennie aktualizowane wyliczenia potencjału wzrostu kursu wszystkich* spółek giełdowych w oparciu o wycenę spółki. Graficzna reprezentacja potencjału zmiany kursu (w 7-mio stopniowej skali) generowana jest na podstawie porównania aktualnego kursu akcji do wartości akcji wynikającej z analizy fundamentalnej danej spółki. Opracowane w ten sposób potencjały wzrostu nie są podatne na spekulacyjne wahania giełdy i idealnie nadają się do wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych o średnim bądź dłuższym horyzoncie czasowym. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi zaletami naszego serwisu.Wyceny

 1. Metoda wykorzystywana do uzyskania potencjału zmiany wartości spółki.

  Do obliczenia wartości spółki posłużono się analizą fundamentalną. Zastosowano metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (patrz Metodologia), która, według ekspertów i praktyków, w sposób najdoskonalszy określa wartość fundamentalną spółki.

  Spotykane w innych serwisach wyceny w większości opierają się na analizie technicznej (znacznie prostszej od fundamentalnej), w której danymi wejściowymi nie są dane finansowe spółki lecz historyczne ceny akcji. Wyceny oparte o analizę techniczną nadają się bardziej dla krótkiej perspektywy inwestowania, gdyż sugerują się głównie trendami giełdy. Nasze wyliczenia oparte są o prawdziwą wartość fundamentalną spółki, dlatego nadają się do wspomagania podejmowania decyzji o inwestycjach średnio- i długoterminowych.

 2. Analizowanie wszystkich spółek giełdowych.

  Niektóre serwisy oferują co prawda analizy fundamentalne, ale jest to tylko zbiór rekomendacji wydanych przez różne instytucje finansowe, z których każda dotyczy jednej spółki. Takie wyceny są trudno porównywalne między sobą, gdyż każda instytucja może przyjąć nieco inne założenia podczas dokonywania analizy – nasze założenia są konsekwentne dla wszystkich spółek.

  Często też uzasadnienie takiej wyceny jest skrótowe, niewystarczające inwestorowi do podjęcia decyzji – w giełdowe.pl znajdziecie wiele wykresów z danymi historycznymi i prognozami, które posłużyły w procesie wyceny. Przeciętnie pojawia się do kilkunastu takich wycen miesięcznie – w serwisie giełdowe.pl natomiast zobaczycie potencjał wzrostu dla prawie każdej spółki giełdowej.

  W innych serwisach określenie potencjału spółki występują na równi z rekomendacjami opartymi o analizę techniczną, co wprowadza dodatkowe utrudnienie, a często również nieporozumienia.

 3. Codzienna aktualizacja potencjału wzrostu.

  Potencjały wzrostu giełdowe.pl są codziennie aktualizowane. Wyliczoną wartość spółki porównujemy codziennie do jej bieżącego kursu giełdowego i na tej podstawie określamy potencjał wzrostu.

  Dodatkowo co kwartał, w miarę jak spółki publikują swoje dane finansowe, aktualizujemy również wycenę spółek. Oczywiście na bieżąco też śledzimy wszystkie wskaźniki branżowe wykorzystywane w wycenie, w tym również te, które sami opracowaliśmy.

 4. Wykresy oraz wskaźniki

  Strona z wykresami oraz wskaźnikami jest źródłem cennych oraz ciekawych informacji. Wykresy stanowią graficzną reprezentację historycznej, aktualnej oraz prognozowanej kondycji finansowej spółki. W przejrzystych tabelach pod wykresami można znaleźć dokładne wartości odnośnie stopy wzrostu, marży zysku oraz inwestycji i amortyzacji. Na stronie przedstawiona jest również wartość naszej wyceny wraz z prognozowanym potencjałem wzrostu pozwalająca szybko określić atrakcyjność inwestycyjną danej spółki. Natomiast wskaźniki giełdowe i finansowe pozwolą inwestorom jeszcze dokładniej ocenić kondycję spółki, a stopa zwrotu z inwestycji w akcje wybranej spółki stanowi ciekawą informację dotyczącą jej historycznych notowań.Portfele

 1. Zróżnicowanie strategii inwestycyjnej portfeli.

  Portfele tworzone są w oparciu o potencjał wzrostu oraz ryzyko inwestycyjne. Dostępne portfele pozwalają inwestorowi na dostosowanie strategii inwestycyjnej do akceptowalnego poziomu ryzyka. Założeniem portfela niskiego ryzyka jest osiąganie stabilnego zysku przy jednoczesnym, stosunkowo wysokim poziomie bezpieczeństwa inwestycyjnego. Portfel agresywny ma osiągać jak największe stopy zwrotu, jednak inwestor zakładający ten portfel musi się liczyć z dużym stopniem ryzyka, którym jest obarczona inwestycja w akcje spółek z tego portfela. Portfel średniego ryzyka jest wypośrodkowaniem strategii inwestycyjnej powyższych dwóch portfeli. Nowatorski i niepowtarzalny system tworzenia portfeli pozwoli każdemu inwestorowi wybrać odpowiednią dla siebie strategię inwestycyjną.

 2. Przejrzyste oraz szczegółowe informacje dotyczące decyzji inwestycyjnych portfela.

  W opisie portfela znajdują się informacje dotyczące spółek znajdujących się w portfelu, ich potencjału wzrostu oraz poziomu ryzyka. Historia portfela w sposób klarowny przedstawia wszystkie dokonane transakcje kupna i sprzedaży akcji spółek z portfela z uwzględnieniem daty transakcji, kursu oraz zrealizowanego zysku. Ułatwia to inwestorowi śledzenie zmian w portfelu i aktualizację własnych inwestycji. Dostępny jest również wykres, będący reprezentacją graficzną kształtowania się stopy zwrotu portfela.

 3. Codzienna aktualizacja portfeli.

  Portfele są codzienne aktualizowane. Decyzje o kupnie lub sprzedaży spółek są podejmowane w zależności od zmieniającego się ryzyka oraz poziomu rekomendacji. Dodatkowo dostępne są portfele „na dziś”, które wskazują spółki spełniające kryteria zakupu w określonym dniu.Emisje pierwotne

 1. Solidna i szczegółowa prezentacja spółki.

  Spółka sprzedająca swoje akcje w ofercie publicznej jest opisywana w skrócie i wyceniana metodą DCF. Dokonana wycena spółki publikowana jest wraz z głównymi założeniami finansowymi co do wyceny. Analiza spółki przedstawia jej silne i słabe strony oraz potencjalne szanse i zagrożenia. Zaprezentowanie podstawowych a zarazem najważniejszych informacji ułatwi inwestorom podjęcie decyzji, co do udziału w emisji pierwotnej danej spółki.

 2. Dostępność wszystkich istotnych informacji w jednym miejscu.

  Profil działalności spółki, historia jej powstania, opis i perspektywy branży w której działa, akcjonariat oraz cele emisji, a także podmioty sprzedające akcje danej spółki. Wszystkie wymienione informacje dostępne są w naszym serwisie w przejrzystej i usystematyzowanej formie.

 3. Przejrzysta struktura.

  Emisje pierwotne, przedstawione w dwóch tabelach, podzielone są na historyczne oraz aktualne. Zapewnia to przejrzystość i szybką orientację w przeprowadzanych ofertach publicznych spółek. Dodatkowo w tabelach dostępne są ciekawe i znaczące informacje dotyczące daty debiutu, stopy zwrotu oraz poziomu redukcji.

 4. Opis wszystkich przeprowadzanych emisji pierwotnych.

  Serwis giełdowe.pl dokonuje opisu i wyceny wszystkich spółek (z wyjątkiem banków oraz instytucji finansowych) sprzedających swoje akcje w ofercie publicznej.Analiza finansowa

 1. Przydatne narzędzie dla wszystkich inwestorów.

  W analizie finansowej wykorzystywane są rozmaite wskaźniki: osiem rynkowych, cztery rentowności oraz trzy dynamiki. Pozwalają one na szybki pomiar wyników i ocenę sytuacji finansowej danej spółki. Dodatkowo, zastosowany autorski wskaźnik WFG daje możliwość stworzenia rankingu spółek najlepszych fundamentalnie według czterech dowolnie wybranych wskaźników. Uzupełnieniem powyższej analizy jest prezentacja szczegółowych danych finansowych publikowanych przez spółki.

 2. Przejrzysta i czytelna struktura.

  Analiza finansowa przedstawiona jest w tabeli, która składa się ze: skrótu, nazwy spółki, nazwy branży, wskaźników zaprezentowanych w 4 kolumnach. Zapewnia to przejrzystość i szybką orientację w wybranych parametrach spółki. Dodatkowo w szczegółach dostępne są ciekawe i znaczące informacje dotyczące wybranej spółki: wyceny metodą DCF i porównawczą, stopa zwrotu dla wybranego okresu, potencjał wzrostu, wybrane dane finansowe oraz graficzna reprezentacja historycznej, aktualnej oraz prognozowanej kondycji finansowej spółki.

 3. Codzienna aktualizacja wskaźników, stóp zwrotu oraz potencjału wzrostu.

  Wskaźniki rynkowe, a także stopy zwrotu są codziennie aktualizowane, ponieważ oparte są na bieżącym kursie zamknięcia. Dodatkowo, co kwartał, w miarę jak spółki publikują swoje dane finansowe, aktualizują się wskaźniki rentowności i dynamiki.

  Potencjały wzrostu giełdowe.pl są również codziennie aktualizowane. Wyliczoną wartość spółki porównujemy codziennie do jej bieżącego kursu giełdowego i na tej podstawie określamy potencjał wzrostu. Z kolei, wyceny DCF są aktualizowane wraz z pojawieniem się nowych danych finansowych spółek.

 4. Wskaźniki oraz wykresy.

  Strony ze wskaźnikami i wykresami są źródłem cennych oraz ciekawych informacji. Wskaźniki giełdowe i finansowe pozwolą inwestorom jeszcze dokładniej ocenić kondycję spółki, a stopa zwrotu z inwestycji w akcje wybranej spółki w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG dla wybranego okresu stanowi ciekawą informację dotyczącą jej historycznych notowań. Natomiast wykresy stanowią graficzną reprezentację historycznej, aktualnej oraz prognozowanej kondycji finansowej spółki.

<

*) Spółki wchodzące na giełdę lub przechodzące do notowań ciągłych pojawiają się z opóźnieniem. Opóźnienie to wynika z konieczności dokonania wyceny danej spółki.

Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA
Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA